Дали психологическият подход на Арсен ще помогне в такъв момент?